Verkoopvoorwaarden (GSC)

 

Prihoda België - hier downloaden (pdf) : verkoopsvoorwaarden

 

Verantwoordelijkheid voor inhoud

 

Prihoda besteedt heel veel aandacht en zorg aan de creatie van haar website en streeft ernaar dat alle informatie op www.prihoda.pro zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Prihoda niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie en documenten volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn. Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Prihoda al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met onze marketingdienst (marketing@prihoda.be). Prihoda kan ten allen tijde informatie wijzigen, aanvullen of verwijderen zonder dat de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte gesteld wordt.
Prihoda spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Prihoda kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. Prihoda kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Gebruik van materiaal
Prihoda heeft deze website geopend ter informatie van haar gebruikers en klanten. Prihoda behoudt alle rechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch en audiovisueel materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prihoda, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook voor, volledige of gedeeltelijke, commerciële doeleinden te distribueren of openbaar te maken.


Privacyverklaring

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG).

1. Wie?
Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Prihoda, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te B-8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 20, met ondernemingsnummer BTW BE0448 879 970, en als contactpersoon/functionaris de heer Toon Van Overschelde (gdpr@prihoda.pro). Prihoda respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. Prihoda leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

2. Welke gegevens?
Via deze website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier. Hierbij kan u gevraagd worden om uw naam (voornaam en/of familienaam), firmanaam en e-mailadres in te vullen.
• Uw voor- en/of familienaam, om u correct te kunnen aanspreken;
• Bedrijf: om te controleren of u een professioneel bent (de onderneming verkoopt enkel B2B)
• E-mail adres: om uw vraagstelling te bevestigen en u een antwoord op uw vraag te geven; als klant kan u eveneens een nieuwsbrief ontvangen.
Verder verzamelt de onderneming van haar klanten en leveranciers, met uitzondering van bovengenoemde gegevens eveneens de complete contact- en facturatiegegevens, de bestelhistoriek en onderlinge communicatie. Facturatiegegevens: om aan de boekhoudkundige verplichtingen te kunnen voldoen. De website plaatst enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de cookie-policy.

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt ?
De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren. Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een verwerker, die ons bijstaat bij het uitvoeren van onze taken. Wij maken thans gebruik van volgende verwerkers met betrekking tot klanten- en leveranciersgegevens: IT-partner, softwaretoepassingen, websitehost,….

E-mailreclame zonder aanmelding voor de nieuwsbrief

Deze worden onder het gerechtvaardigd belang verstuurd, en dus zonder voorafgaandelijke toestemming. Wij gebruiken uw e-mailadres / elektronische gegevens die wij in het kader van uw aankoop of aanvraag hebben verkregen om u te informeren over eigen gelijksoortige producten / diensten. Op iedere nieuwsbrief wordt een opt-out aangeboden om u af te melden. Gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, niet-verwerkers. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Prihoda uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Prihoda zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
De persoonsgegevens worden door Prihoda bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Prihoda en de gebruiker.

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de onderaan beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring.

4. Veiligheidsmaatregelen
Prihoda heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Prihoda aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

5. Rechten van de betrokkenen
Conform art. 15 AVG hebt u het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Prihoda met uw persoonsgegevens maakt.

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking (art. 16 / 17 / 18 AVG)
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Prihoda. Daarnaast heeft u steeds het recht om Prihoda te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.2 Recht van verzet
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht (art. 20 AVG)
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Prihoda in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

5.4 Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.5 Uitoefening van uw rechten
U kan uw rechten uitoefenen door Prihoda daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar gdpr@prihoda.pro, per post naar 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 20 of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.6 Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Prihoda evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.7 Recht om klacht in te dienen (art. 77 AVG)
U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Bij verdere vragen kunt u steeds contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming :
Toon Van Overschelde
M: gdpr@prihoda.pro - T: 056 36 30 18

6. Cookies
Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u in staat te stellen bepaalde functies ervan te gebruiken om geschikte producten te tonen of marktonderzoek uit te voeren, wordt op sommige pagina's van deze website gebruik gemaakt van de zogenaamde cookies. U vindt alle info op onze Cookie Policy pagina. 

 

7. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u deze verklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 24/01/2023

Verdere vragen ? Contacteer onze functionaris.
Prihoda NV, Pieter Verhaeghestraat 20, 8520 Kuurne
T: +32 (0)56 36 30 18
M: gdpr@prihoda.pro
BTW: BE0448 879 970
KBO: 0448 879 970


Copyright © Prihoda - Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Prihoda nv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten